ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
  1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/

  2. ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรสาขาวิชา : 039-309278 ต่อ 354  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชา  088-5288995

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยผ่านการเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
  3. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า โดยการโอนหน่วยกิต จากหลักสูตร 4 ปี 
  4. คุณสมบัติอื่น  ๆ  ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร