แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ได้ดังนี้

      ทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

               (1)     นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์

               (2)     นักวิชาการคอมพิวเตอร์

      ทำงานในหน่วยงานเอกชน ได้แก่

               (1)     นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

               (2)     นักพัฒนาโปรแกรม

               (3)     ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

               (4)     ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

               (5)     ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

               (6)     นักพัฒนาเว็บไซต์

               (7)     นักทดสอบระบบ

       ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

               (1)     นักพัฒนาโปรแกรม

               (2)     นักพัฒนาเว็บไซต์

               (3)     นักทดสอบระบบ