วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

     ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

 

ความสำคัญ

      ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีโครงข่ายระบบโทรคมนาคมที่ทั่วถึงและเป็นเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ รวมไปถึงมีระบบการขนส่งและการโทรคมนาคมที่ดี  แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมไปถึงปัญหาทางภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนการทำงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน

     ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนางานทางด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักเหตุและผล สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ และสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถยอมรับและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
  6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ