ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสและชื่อหลักสูตร

      ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Computer Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อเต็มภาษาไทย             : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

      ชื่อย่อภาษาไทย              : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Science (Computer Science)

      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.S. (Computer Science)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

โครงสรา้งหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      137      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า      101      หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต