ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Computer Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย              : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.S. (Computer Science)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

โครงสรา้งหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      137      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า      101      หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต