อาจารย์ประจำสาขา
   

 

 

 
  อาจารย์ มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
   
อาจารย์ ทรงวุฒิ บุญส่ง   อาจารย์ มีนนภา รักษ์หิรัญ   อาจารย์ สมมาตร พรหมพุฒ

 

 

 

 

 

   
อาจารย์ กชนิภา เสริมสัย   อาจารย์ สุทธิพงษ์ คล่องดี