ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

      วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

      ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Computer Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อเต็มภาษาไทย             : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

      ชื่อย่อภาษาไทย              : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Science (Computer Science)

      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.S. (Computer Science)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ได้ดังนี้

      ทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

               (1)     นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์

               (2)     นักวิชาการคอมพิวเตอร์

      ทำงานในหน่วยงานเอกชน ได้แก่

               (1)     นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

               (2)     นักพัฒนาโปรแกรม

               (3)     ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

               (4)     ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

               (5)     ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

               (6)     นักพัฒนาเว็บไซต์

               (7)     นักทดสอบระบบ

       ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

               (1)     นักพัฒนาโปรแกรม

               (2)     นักพัฒนาเว็บไซต์

               (3)     นักทดสอบระบบ